×
ادامه مطلب
نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت کار و تامین- حفاظت فیزیکی - نگهبان
30 آبان 1397

نمونه سوالات استخدامی شرکت کار و تامین- حفاظت فیزیکی (نگهبان)

ادامه مطلب
نمونه سوالات آزمون کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی
17 مهر 1396

نمونه سوالات آزمون کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب
دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعی
9 مهر 1396

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعی

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی استان تهران
3 مهر 1396

نمونه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی استان تهران

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی بیمارستانهای تامین اجتماعی
30 بهمن 1395

نمونه سوالات استخدامی بیمارستانهای تامین اجتماعی

ادامه مطلب
اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال 93
8 بهمن 1394

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال 93

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - کارشناس امور بیمه ای
29 دی 1394

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی – کارشناس امور بیمه ای

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - متصدی خدمات دارویی
24 دی 1394

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی – متصدی خدمات دارویی

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - متصدی خدمات ادرای
23 دی 1394

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی – متصدی خدمات اداری

ادامه مطلب
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - شغل بهدار
20 دی 1394

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی – شغل بهدار

ادامه مطلب
14 دی 1394

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی – شغل انباردار

ادامه مطلب
4 شهریور 1394

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

0