سوالات شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان