جایگاه و نقش دانشگاه مجازی در جامعه جهانی اطلاعاتی